06/03/2019
Hội thảo Khoa học “Di sản Sư trưởng Như Thanh: Kế thừa & Phát triển Ni giới Việt Nam” đã diễn ra tại Hội Trường D, ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ngày 23/2/2019 (nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) do Đặc san Hoa Đàm đại diện Phân ban Ni giới Trung ương phối hợp với Chi hội Nữ Trí thức, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tổ chức 
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

KHỐI KHOA HỌC NHÂN VĂN