Đình Chùa Lăng Miếu – Di sản văn hóa vật thể của người Việt tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhận biết được giá trị của di sản, trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc ở những quy mô khác nhau.

“Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Vì vậy, khi bàn về việc “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định, “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa...”.

Đối với Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, từ thời mở đất cho đến ngày nay, dân xiêu tán khắp nơi lần lượt về đây tụ cư, “tứ hải giai huynh đệ”, cùng nhau đoàn kết, hết mình trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước ấy, sự va đập, giao thoa, tiếp biến văn hóa nhiều vùng, nhiều tộc người đã tạo cho Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh một diện mạo văn hóa truyền thống giàu bản sắc, được quy định bởi hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó có đình - chùa - lăng - miếu, di sản văn hóa vật thể của người Việt.

Nhận biết được giá trị của di sản, trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc ở những quy mô khác nhau. Hàng loạt di sản đã được trùng tu, tôn tạo, quy hoạch, xếp hạng; rất nhiều cổ vật, di vật văn hóa đã được bảo vệ, lưu giữ... Những thành tựu đạt được nói trên tuy chưa thật sự lớn, nhưng nó khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, chính sách phát triển văn hóa của các cấp bộ Đảng, chính quyền và cách thức bảo tồn, phát huy di sản trong quá trình xây dựng nền văn hóa mới của các cơ quan chức năng và của nhân dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa hiện nay, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vật thể ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vấn đề bảo tồn di sản văn hóa của người Việt: đình - chùa - lăng - miếu còn nhiều bất cập. Đó là tình trạng xâm phạm đất đai, cảnh quan di sản; lấy cắp cổ vật và đồ thờ tự trong đền, chùa; việc xuất hiện nhiều cơ sở tín ngưỡng mới… Những bất cập chính là những thách thức lớn đặt ra cho toàn xã hội, cho các cấp chính quyền, cho các cơ quan chức năng, cho toàn bộ người dân nghiên cứu, giải quyết; trên cơ sở đó thực hành bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trên đây là nội dung cuốn sách được tập trung nghiên cứu khá công phu, hơn nữa, cuốn sách này cũng là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG được nghiệm thu đạt loại tốt năm 2013.
Cuốn sách được bố cục thành 4 chương:

Chương I: Thiết chế văn hóa tâm linh của người Việt trên vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh
Chương II:Đặc điểm và hiện trạng Đình Chùa Lăng Miếu của người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh
Chương III: Một số Đình Chùa Lăng Miếu tiêu biểu của người Việt tại thành phố Hồ Chí Minh
Chương IV: Bảo tồn và Phát huy giá trị văn hóa vật thể của Đình Chùa Lăng Miếu ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì Đô thị hóa – Hiện đại hóa

Xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc

Phòng QLKH-DA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.