Đề tài "Lịch sử hình thành và phát triển của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975-2015"

- Tên tác giả/nhóm tác giả
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung (Chủ nhiệm)
TS. Trần Thuận
Thuộc đơn vị: Khoa Lịch sử – ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM.
Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Q1.
- Xuất xứ của sản phẩm
Đề tài thuộc Sở KH&CN Vĩnh Long
Hoàn thành vào tháng 4/2016
- Tóm tắt nội dung
I. MỤC TIÊU:
Nghiên cứu Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975 - 2015, nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản sau:
1. Trong bối cảnh Vĩnh Long cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo sự chuyển biến nhanh chóng từ một xã hội nông nghiệp – nông thôn sang xã hội công nghiệp – đô thị, việc kiện toàn bộ máy chính quyền cho phù hợp với yêu cầu mới, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xuất phát từ nhận thức đó, việc nghiên cứu quá trình và đặc điểm hình thành, phát triển; đúc kết những bài học (cả lý luận và thực tiễn) từ thực tế hoạt động của hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay là công việc cần thiết nhằm góp phần nhận thức đầy đủ và phát huy hiệu quả vai trò quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền ở địa phương trong giai đoạn sắp tới.
2. Việc nghiên cứu và công bố Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975 - 2015 nhằm lưu giữ tư liệu, ghi nhớ và tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ 1975 đến nay.
3. Việc nghiên cứu và công bố Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975 - 201 góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao lòng tự hào chính đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền và nhân dân hiện nay và về sau.
II. NỘI DUNG:
Nội dung nghiên cứu của đề tài:
Nội dung 1: Khái quát về tự nhiên, kinh tế - xã hội và chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long trước ngày giải phóng miền Nam
1. Đặc điểm tự nhiên, hành chính và kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long
1.1 Vị trí địa lý – đặc điểm tự nhiên
1.2. Những biến đổi hành chính qua các thời kỳ lịch sử
1.3. Mấy đặc điểm kinh tế – xã hội trước năm 1975
2. Chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng
2.1. Cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân Vĩnh Long dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương
2.2. Cuộc đấu tranh củng cố chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long trong hai cuộc kháng chiến Pháp và chống Mỹ
Nội dung 2: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đổi mới (1975 - 1991)
1. Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, ổn định tình hình kinh tế – xã hội (1975 - 1979)
1.1. Thành lập chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh
1.2. Tiến hành cải tạo XHCN, ổn định kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tìm tòi, thử nghiệm đổi mới (1980 - 1985)
2.1. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bước đầu xây dựng cơ chế quản lý mới
2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội
2.3. Đảm bảo quốc phòng – an ninh góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế
3. Triển khai thực hiện công cuộc đổi mới (1985 - 1991)
3.1. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải tiến phân phối lưu thông
3.2. Triển khai đường lối đổi mới vào thực tế địa phương
3.3. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bước đầu hội nhập kinh tế quốc tế
Nội dung 3: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnhVĩnh Long từ sau ngày tái lập đến nay (1991 - 2015)
3.1. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long những năm đầu từ sau ngày tái lập (1991 - 1995)
3.1.1. Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh
3.1.2. Quá trình xây dựng củng cố bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh những ngày đầu tái lập tỉnh (1991 - 1995)
3.1.3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1995 - 1997
3.2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Vĩnh Long giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2005)
3.2.1. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong những năm đầu tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2000)
3.2.2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn tăng tốc phát triển (2000 - 2005)
3.3. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn tăng cường hội nhập quốc tế (2005 - 2015)
3.3.1. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2005 - 2010
3.3.2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn (2005 - 2015)
Nội dung 4: Kết luận và kiến nghị
4.1. Một số đặc điểm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975 - 2015
4.2. Những thành tựu đạt được của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong quá trình hình thành và phát triển
4.3. Những hạn chế của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong quá trình hình thành và phát triển
4.4. Những bài học kinh nghiệm
4.5. Một số đề xuất, kiến nghị.
Địa chỉ áp dụng
Sở KH&CN Vĩnh Long để triển khai ứng dụng
Phòng QLKH-DA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.