ĐỀ TÀI SKHCN TP. HCM: Nghiên cứu đề xuất các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tên tác giả/nhóm tác giả
1. PGS.TS Lê Văn Khoa (CN) Quỹ Tái chế chất thải TP.HCM
2. TS. Phạm Gia Trân Khoa Địa lý - Đại Học Khoa Học Xã Hội
và Nhân văn - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
3. ThS. Trần Thị Kim Liên Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
4. ThS. Nguyễn Đăng Hải Quỹ Tái chế chất thải TP.HCM
5. ThS. Phạm Minh Chi Quỹ Tái chế chất thải TP.HCM
6. ThS. Vũ Thùy Linh Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
7. CN. Lê Phương Dung Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
8. CN. Huỳnh Thu Vân Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM
9. ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM
10. ThS. Phạm Nguyễn Bảo Hạnh Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM
11. ThS. Nguyễn Trần Vỹ Viện Sinh học nhiệt đới

- Địa chỉ liên hệ:
Quỹ Tái chế chất thải TP.HCM, Tầng 10, 35-37 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM
Khoa Địa Lý - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân văn - Đại Học Quốc Gia
TP.HCM 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Xuất xứ của sản phẩm
Chương trình Bảo vệ môi trường và tài nguyên
Đơn đặt hàng của Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) của Thành phố. (công văn số 51/BCĐBĐKH ngày 04/08/2010)
Sở Khoa Học và Công Nghệ - Ủy Ban Nhận Dân TP. Hồ Chí Minh
Sở Tài Nguyên và Môi Trường – Qũy Tái Chế Chất Thải
Hoàn thành vào tháng 1/2012
- Tóm tắt nội dung
I. MỤC TIÊU
Đánh giá nhận thức hiện nay của cộng đồng về biến đổi khí hậu (BĐKH), từ
đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức
về BĐKH cho cộng đồng tại TP.HCM.
II. NỘI DUNG
Nội dung 1. Hệ thống hóa thông tin về BĐKH của thế giới, Việt Nam và TP.HCM
1.1. Nguyên nhân của BĐKH
1.2. Tác động của BĐKH
1.3. BĐKH ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh
1.4. Hành động ứng phó BĐKH của thế giới
1.5. Hành động ứng phó BĐKH của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung 2. Tình hình nâng cao nhận thức về BĐKH trong và ngoài nước
2.1. Hoạt động nâng cao nhận thức về BĐKH của các nước trên thế giới
2.2. Hoạt động nâng cao nhận thức về BĐKH tại Việt Nam
2.3. Hoạt động nâng cao nhận thức về BĐKH tại thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung 3. Đánh giá nhận thức của các nhóm đối tượng trong chương trình
nâng cao nhận thức về BĐKH
3.1. Phân loại nhóm đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Nhóm công chức viên chức nhà nước (tập trung vào cán bộ thành phố
& quận/huyện)
3.1.2. Nhóm cộng đồng (Phân loại dựa trên các đặc trưng tác động và bị tác
động bởi BĐKH:
Doanh nghiệp
Khu dân cư
Mạng lưới tuyên truyền, các nhóm tình nguyện viên môi trường
Phụ nữ (lồng ghép giới trong các nhóm đối tượng khác)
Học sinh
Sinh viên
3.2. Tiến hành điều tra nhận thức của cộng đồng về BĐKH
Theo từng nhóm đối tượng sẽ tiến hành điều tra về nhận thức, thái độ,
hành vi về BĐKH
3.3. Thống kê và đánh giá mức độ nhận thức của cộng đồng về BĐKH
Nội dung 4. Đánh giá tính hiệu quả của các loại hình, công cụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cho từng nhóm đối tượng
4.1. Các loại hình tuyên truyền một chiều: báo đài, phim ảnh, internet,
tờ rơi, hộp thư, tin nhắn
4.2. Các loại hình tuyên truyền hai chiều: tập huấn, diễn đàn, hội thảo, cậu
lạc bộ, dã ngoại, sự kiện, chiến dịch tình nguyện
Nội dung 5. Xây dựng nội dung và đề xuất các loại hình tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH cho từng nhóm đối tượng
5.1. Nghiên cứu đề xuất nội dung và loại hình tuyên truyền nâng cao
nhận thức về BĐKH cho từng nhóm đối tượng:
5.1.1. Công viên chức Nhà nước
5.1.2. Doanh nghiệp
5.1.3. Người dân
5.1.4. Lực lượng tuyên truyền viên
5.1.5. Phụ nữ
5.1.6. Học sinh
5.1.7. Sinh viên
5.2. Xây dựng mẫu tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH cho nhóm
đối tượng học sinh (cấp 1&2)
5.3. Chương trình hành động về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng
về BĐKH giai đoạn 2012-2015
- Địa chỉ áp dụng
Chuyển giao cho Ban Chỉ đạo Chương trình Biến đổi Khí hậu của Thành phố sử dụng trong hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu
Chuyển giao cho các tổ chức đơn vị có nhu cầu tham khảo hoặc sử dụng khi thực hiện các hoạt động về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu

Phòng QLKH-DA
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.