Chức năng nhiệm vụ của phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học

 

Chức năng:

Quản lý các hoạt động Khoa học và Công nghệ của Nhà trường, bao gồm: đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của viên chức và người lao động; đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh.

Quản lý, tổ chức các hình thức sinh hoạt khoa học (bao gồm: Hội nghị/Hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề...) trong nước và quốc tế.

Thực hiện công tác công bố khoa học của Nhà trường, gồm: Bài tạp chí, Giáo trình, Sách.

Thực hiện công tác đối ngoại của Nhà trường, bao gồm: các hoạt động hợp tác với địa phương, hợp tác quốc tế (hợp tác nghiên cứu quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên giao lưu học thuật - văn hóa - xã hội, . . . ).


Nhiệm vụ:

Về công tác Đối ngoại:

Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường củng cố, tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã có, tích cực thiết lập quan hệ mới với các đối tác uy tín, đưa nội dung hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường nguồn lực cho nhà trường.

Đề xuất và triển khai các giải pháp khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân trong trường để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ trong công tác hợp tác quốc tế cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên.

Về công tác Quản lý khoa học:

Tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu mang tính liên ngành, phục vụ các nhiệm vụ chiến lược của đất nước; phát huy năng lực của các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường.

Đề xuất các cơ chế thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và người học. Thúc đẩy việc công bố các công trình trên các tạp chí khoa học uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đa dạng hoá các sản phẩm khoa học, các hình thức sinh hoạt khoa học.  

Đề xuất Nhà trường có chính sách hỗ trợ và khen thưởng xứng đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động có công trình công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục Web of Science, Scopus.

Đẩy mạnh việc hợp tác với các đối tác khoa học trong và ngoài nước để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản lý dự án.

Chú trọng tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học cho các địa phương trong cả nước, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất củng cố, sắp xếp lại các trung tâm nghiên cứu theo hướng đi vào chuyên sâu, mũi nhọn; gắn kết chặt chẽ ứng dụng lý luận vào thực tiễn, nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện các chương trình/đề án/dự án theo kế hoạch được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, triển khai đầu tư các dự án khoa học công nghệ theo đặc thù của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.