Cơ cấu tổ chức hoạt động

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ba mảng công tác chính của phòng:
- Quản lý việc thực hiện đề tài nghiên cứu, hội nghị hội thảo, tọa đàm khoa học và hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm;
- Quản lý thông tin nghiên cứu KH &CN, NCKH của sinh viên; công bố khoa học, kỷ yếu, tạp chí, tập san, tuyển tập chuyên đề;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu; xây dựng dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học; thành lập, theo dõi hoạt động của các nhóm nghiên cứu trọng điểm.


2. CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ 

 

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: TS. Trần Anh Tiến

 trantien@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


- Phụ trách toàn bộ các hoạt động liên quan đến Nghiên cứu khoa học, đề tài - dự án, hợp tác quốc tế, liên kết địa phương;

- Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp;

- Ủy viên thường trực Ban Điều hành Công tác giáo trình Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM;

- Trưởng Văn phòng Tạp chí, thành viên hội đồng biên tập, Tạp chí thành viên Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức triển khai đăng ký;

- Quản lý các hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ với các địa phương;

- Kết nối chuyên gia, nhà khoa học ngoài trường với các đơn vị trong trường.

 Phó Trưởng phòng (bộ phận QLKH): TS. Hoàng Ngọc Minh Châu

 hoangngocminhchau@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


Hội thảo, Tọa đàm, Sinh hoạt khoa học quốc tế;

- Đảm bảo chất lượng;

- Thư ký Tạp chí PTKHCN - Chuyên san KHXH&NV;

- Quản lý văn thư đến;

- Quản lý dự án hợp tác với địa phương;

- Hội đồng đề tài khoa học các cấp;

- Xác nhận lý lịch cho cán bộ, giảng viên trường.


Phó Trưởng phòng (bộ phận QLKH): ThS. Mai Thị Kim Khánh

 kimkhanhmai@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


- Hội thảo, Tọa đàm trong nước;

- Nghiên cứu khoa học Sau đại học;

- Hội đồng đề tài khoa học các cấp;

- Quản lý Website và Fanpage Phòng ĐN&QLKH;

- Quản lý công tác báo cáo của phòng ĐN&QLKH cho Nhà trường;

- Quản lý công tác báo cáo ĐN&QLKH của Nhà trường cho ĐHQG-HCM;

- Công tác khen thưởng nghiên cứu khoa học của giảng viên các cấp;

- Quản lý dự án hợp tác với địa phương;

- Xác nhận Lý lịch khoa học.


Phó Trưởng phòng (bộ phận Đối ngoại): TS. Trần Cao Bội Ngọc

 boingoc@hcmussh.edu.vn
 (84-028) 3829 3828


- Phụ trách tiếp đón và làm việc với các đối tác và đoàn khách quốc tế;
- Phụ trách các văn bản hợp tác và tổ chức lễ ký kết giữa Nhà trường với các đối tác quốc tế;
- Quản lý lưu trữ các văn bản thoả thuận gốc với đối tác nước ngoài nhằm phục vụ công tác lưu trữ và đảm bảo chất lượng;
- Phụ trách biên tập các văn bản Việt-Anh, Anh-Việt liên quan đến công tác Đối ngoại và Quản lý khoa học;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để xây dựng và phát triển dự án (hợp tác, nghiên cứu,…);
- Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế cho Ban Giám hiệu;
- Phụ trách thủ tục và sắp xếp các chuyến công tác nước ngoài cho Ban Giám hiệu.


 

Phó Trưởng phòng (bộ phận Đối ngoại): ThS. Nguyễn Võ Đan Thanh

 danthanh@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 114

 

- Giám sát các sự vụ hành chính liên quan đến mảng đối ngoại;

- Tiếp đón và làm việc với các đối tác và đoàn khách quốc tế;

- Giám sát các chương trình học bổng dành cho sinh viên và giảng viên;

- Giám sát công tác tổ chức các sự kiện, giao lưu và trao đổi sinh viên;

- Tham gia quản lý các dự án cấp trường.

 

CHUYÊN VIÊN MẢNG QUẢN LÝ KHOA HỌC Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Như

ThS Văn hóa học 
  nhunguyen@hcmussh.edu.vn
  (84-028) 3829 3828 - 122


- Hội thảo, Tọa đàm trong nước;

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Sau đại học;

- Phụ trách công tác khen thưởng nghiên cứu khoa học của giảng viên các cấp;

- Phụ trách hộp thư phòng ĐN&QLKH, phụ trách Fanpage phòng.


Chuyên viên: Phạm Bích Ngọc

 ThS Quản lý Giáo dục
 phambichngoc146@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


- Quản lý các đề tài Nhà trường thực hiện trong hệ thống ĐHQG-HCM;

- Quản lý các đề tài thuộc các Chương trình, Quỹ phát triển Công nghệ, các đề tài tỉnh thành;

- Quản lý các đề tài thuộc Chất lượng cao và cấp cơ sở;


 Chuyên viên: Nguyễn Hữu Bình

 Cử nhân Xã hội học
 nguyenhuubinh@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


- Phụ trách Nghiên cứu khoa học sinh viên;

- Triển khai công tác khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên thường niên các cấp;

- Thống kê, khen thưởng công bố khoa học cán bộ - giảng viên.


Chuyên viên: Trần Thị Thùy Dương 

 Cử nhân Văn học 
 thuyduongqlkh@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122

 

- Phụ trách biên tập, xuất bản và các hoạt động liên quan đến Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Phụ trách biên tập các tuyển tập chuyên đề, kỷ yếu hội thảo;

- Thư ký đề án "Nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn";

- Thư ký đề án "Công bố quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn tại các Nhà xuất bản quốc tế".


 

 Chuyên viên: Lư Thị Điệp

 Cử nhân Lưu trữ quản trị văn phòng
 diepluthi@hcmussh.edu.vn

 (84-28) 3829 3828 - 122


- Chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng Phòng ĐN&QLKH;

- Thực hiện công tác báo cáo của phòng ĐN&QLKH cho Nhà trường;

- Thực hiện công tác báo cáo ĐN&QLKH của Nhà trường cho ĐHQG-HCM.

 Chuyên viên: Lò Văn Linh

 Cử nhân Chính trị học

 linhlo@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122

- Phụ trách Hội thảo, Tọa đàm, Sinh hoạt khoa học quốc tế;

- Quản lý Website phòng;

- Hỗ trợ Công tác Giáo trình.


Chuyên viên: Châu Huy Ngọc

 Cử nhân Lịch sử thế giới

 ngoc.h.chau@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122

- Phụ trách các Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường;

- Phụ trách đề tài/đề án đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ;

- Thực hiện công tác phiên dịch cho Ban Giám hiệu tiếp các đoàn khách quốc tế;

- Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị - hội thảo quốc tế.


 Chuyên viên: Vũ Anh Thu

 Cử nhân Xã hội học
 vuanhthu@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 122


- Quản lý các dự án của Trường trong hệ thống ĐHQG-HCM và các dự án hợp tác trong nước;

- Thư ký Ban Điều hành CTGT Nhà trường;

- Phụ trách quản lý 03 Trung tâm 115.

 

CHUYÊN VIÊN MẢNG ĐỐI NGOẠI

 Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Phương Giang

  ThS Hóa - Lý

 pgiang@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 114

- Tổ chức sự kiên quốc tế, giao lưu sinh viên, giảng viên;
- Quản lý chương  trình với ĐH Pau, Pháp;

- Xác nhận văn bằng;

- Quản lý Email phòng;

- Quản lý và triển khai chương trình hợp tác đào tạo (3+1) ĐH Sự phạm Vân Nam và Đại học Ngoại Ngữ Vân Nam, Trung Quốc.

 Chuyên viên: Đặng Thị Tú

 ThS Ngôn ngữ Anh

  dangthicamtu_ussh@yahoo.com

 84-028) 3829 3828 - 114

- Tiếp nhận giảng viên nước ngoài, giảng viên tình nguyện, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu nước ngoài;

- Tiếp nhận và quản lý sinh viên trao đổi;

- Quản lý và triển khai chương trình giảng viên trao đổi với ĐH Findlay, Hoa Kỳ;

- Quản lý và triển khai chương trình hợp tác đào tạo với ĐH Ngoại ngữ Busan, ĐH Chungwoon, ĐH Young San và ĐH Cao Hùng.

 Chuyên viên: Trần Việt Anh

 Cử nhân Ngữ Văn Anh

 vietanh@hcmussh.edu.vn

  (84-028) 3829 3828 - 114


- Hỗ trợ đón tiếp đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Nhà trường;

- Quản lý MoU/MoA.

 Chuyên viên: Lê Hoàng Duy

Cử nhân Đông phương học

 hoangduy@hcmussh.edu.vn

 (84-028) 3829 3828 - 114

- Quản lý dự án quốc tế;

- Báo cáo công tác hợp tác quốc tế;

- Thông báo thông tin dự án các thủ tục có liên quan;

- Quản lý  chương trình hợp tác đào tạo (3+1) ĐH Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Hồng Đào

  Cử nhân Công tác Xã hội

 hongdao279@hcmussh.edu.vn
 (84-028) 3829 3828 - 114

- Công tác đảm bảo chất lượng;

- Tổ chức sự kiện quốc tế, giao lưu sinh viên, giảng viên.

 Chuyên viên: Phan Thanh Thảo

 Cử nhân Ngôn ngữ Anh

 phanthanhthaoicd@hcmussh.edu.vn
 (84-028) 3829 3828 - 114

- Công tác hành chính văn thư;

- Thủ tục visa cho giảng viên và sinh viên nước ngoài;

- Tổ chức kì thi du học Nhật Bản EJU.

 Chuyên viên: Hoàng Thị Hiền Thương

 Cử nhân Luật quốc tế

 hienthuong@hcmussh.edu.vn 
 84-028) 3829 3828 - 114

- Học bổng thường niên/ không thường niên: Giảng viên, sinh viên;

- Chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa;

- Tổ chức thực hiện các chương trình học bổng tại chỗ dành cho sinh viên;

- Tổ chức buổi giới thiệu các chương trình học bổng;

- Quản lý và triển khai chương trình hợp tác đào tạo (2+2) ĐH Chosun, Hàn Quốc.

 Chuyên viên: Hoàng Vũ Thủy Tiên

 Cử nhân Quan hệ Quốc tế

 thuytien@hcmussh.edu.vn
 84-028) 3829 3828 - 114

- Đón tiếp đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Nhà trường;

- Tổ chức kì thi du học Nhật Bản EJU;

- Các thủ tục hành chính cho BGH đi nước ngoài.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.